Privacy beleid ~ Hotel over de Brug  

Versie 1.0 Deze pagina is voor het laatst aangepast 20 november 2020.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hotel Over de Brug. Hotel Over de Brug hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hotel Over de Brug houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Verwerking van persoonsgegevens van gasten
Persoonsgegevens van gasten worden door Hotel Over de Brug verwerkt ten behoeve van verschillende doelstellingen welke hieronder staan opgesomd. Ook de grondslag en de bewaartermijn van de verwerking staan hieronder omschreven.

Reservering
Doelbinding: Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het maken van een reservering voor bijvoorbeeld een lunch of diner (geen groepen).
Verantwoordelijke: Hotel Over de Brug
Gegevens: Naam, telefoonnummer en/of e-mailadres
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: 1 jaar in de agenda/onbeperkt in het reserveringssysteem

Reservering bedrijven/groepen
Doelbinding: Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het maken van een reservering voor bijvoorbeeld een lunch, diner of event voor groepen.
Verantwoordelijke: Hotel Over de Brug
Gegevens: Naam (bedrijf) en/of naam contactpersoon, adres (bedrijf), plaats (bedrijf), telefoonnummer (bedrijf), e-mailadres (bedrijf)
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: Onbeperkt in het reserveringssysteem

Sociale media
Doelbinding: Sociale media 1, 2 wordt gebruikt voor marketingdoeleinden.
Verantwoordelijke: Hotel Over de Brug
Gegevens: Foto’s/filmpjes van gasten
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Tot het moment dat de toestemming wordt ingetrokken

Website
Doelbinding: Het doel van de website is bezoekers te informeren over onze locaties en diensten, het promoten van onze locaties en diensten en in contact komen met (potentiële) gasten.
Verantwoordelijke: Hotel Over de Brug
Gegevens: Zoekgedrag bezoekers, cookies, IP-adres
Grondslag: Toestemming 
Bewaartermijn: Tot het moment dat de (potentiële) gast zich afmeldt
kdknvkdhvo

Promotiewebsites
Doelbinding: Hotel Over de Brug heeft zich aangemeld bij diverse promotiewebsites om onze locaties en diensten te promoten. Bedrijven en personen kunnen via deze sites informatie opvragen over onze locaties en diensten of een reservering plaatsen d.m.v. het invullen van een aanvraagformulier/reserveringsformulier. Voorbeelden van deze sites zijn: toptrouwlocaties.nl, inspirerendelocaties.nl. greatervenues.nl en iens.nl.
Verantwoordelijke: Hotel Over de Brug + promotiewebsite(s)
Gegevens: Voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer. In sommige gevallen: bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats
Grondslag: Toestemming/Uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: Indien offerte-aanvraag zie dan ‘Reservering’/’Reservering groepen/bedrijven’

Camera’s
Doelbinding: Hotel Over de Brug heeft diverse camera’s hangen t.b.v. bescherming van de eigendommen, onze medewerkers en gasten. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze locaties wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.
Verantwoordelijke: Hotel Over de Brug
Gegevens: Camerabeelden
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Maximaal 1 maand

Accounting
Doelbinding: Controle van financiële historische informatie.
Verantwoordelijke: Hotel Over de Brug + accountant
Gegevens: Facturen met daarop (bedrijfsnaam), naam, adres, plaats
Grondslag: Wettelijke plicht + Uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: Minimaal 7 jaar in de financiële administratie 

1.) Privacy beleid Facebook
Voor het gebruik van Facebook zijn de voorwaarden m.b.t. gegevens welke staan omschreven in het gegevensbeleid (https://www.facebook.com/policies/) van Facebook van toepassing. Hotel Over de Brugis niet verantwoordelijk voor gegevens die door Facebook zelf worden verwerkt. Hotel Over de Brug adviseert gebruikers van Facebook het gegevensbeleid van Facebook te lezen. Door toestemming te geven verklaren gasten dit beleid te hebben gelezen. Dit beleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleidingen geven.

2.) Privacy beleid Instagram
Voor het gebruik van Instagram is het privacy beleid (http://instagram.com/legal/terms) van Instagram van toepassing. In het privacy beleid van Instagram wordt beschreven hoe zij en bedrijven waarmee zij samenwerken gegevens met betrekking tot hun mobiele services, website en alle software die door of in verband met Instagram-services worden verschaft (gezamenlijk de 'Service') verzamelen, gebruiken, delen en beschermen, en welke keuzes er zijn met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van gegevens. Hotel Over de Brug is niet verantwoordelijk voor gegevens die door Instagram zelf worden verwerkt. Hotel Over de Brug adviseert gebruikers van Instagram het gegevensbeleid van Instagram te lezen. Door gebruik te maken van de Service geeft u aan dat u begrijpt en ermee instemt dat Instagram een platform biedt waarmee u inhoud, waaronder foto's, reacties en andere materialen ('Gebruikersinhoud'), kunt publiceren op de Service en waarmee u Gebruikersinhoud publiekelijk kunt delen. Dit betekent dat andere Gebruikers de Gebruikersinhoud die Hotel Over de Brug publiekelijk beschikbaar maakt via de Service kunnen zoeken, bekijken, gebruiken of delen, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het privacy beleid en de Gebruiksvoorwaarden van Instagram. Het beleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service ('Gebruikers').

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Hotel Over de Brug verwerkt ten behoeve van verschillende doelstellingen welke hieronder staan opgesomd. Ook de grondslag en de bewaartermijn van de verwerking staan hieronder omschreven.

Uitvoering opdracht
Doelbinding: Hotel Over de Brug. neemt verschillende producten (en diensten) af bij andere bedrijven. Voor de uitvoering van de opdracht (product/dienst) worden in enkele gevallen persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens van leveranciers worden door Hotel Over de Brug verwerkt ten behoeve van de uitvoering van een opdracht, communicatie over de opdracht en administratie.
Verantwoordelijke: Hotel Over de Brug
Gegevens: (Bedrijfsnaam), naam contactpersoon, adres, plaats, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: Tot uitvoering overeenkomst en daarna minimaal 7 jaar in de financiële administratie

Accounting
Doelbinding: Controle van financiële historische informatie.
Verantwoordelijke: Hotel Over de Brug + accountant
Gegevens: facturen met daarop (bedrijfsnaam), naam, adres, woonplaats
Grondslag: Wettelijke plicht + Uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: Minimaal 7 jaar in de financiële administratie

Camera’s
Doelbinding: Hotel Over de Brug heeft diverse camera’s hangen t.b.v. bescherming van de eigendommen, onze medewerkers en gasten. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze locaties wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.
Verantwoordelijke: Hotel Over de Brug
Gegevens: Camerabeelden
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Maximaal 1 maand

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten 
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Hotel Over de Brug verwerkt ten behoeve van verschillende doelstellingen welke hieronder staan opgesomd. Ook de grondslag en de bewaartermijn van de verwerking staan hieronder omschreven. 

Sollicitatie 
Doelbinding: Het doel van het verwerken van persoonsgegevens voor de sollicitatie is het beoordelen of de kandidaat geschikt is voor de vacature.Verantwoordelijke: Hotel Over de Brug
Gegevens: Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum 
Grondslag: Toestemming + Gerechtvaardig belang 
Bewaartermijn: 4 weken, indien toestemming maximaal 1 jaar

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of ons privacy beleid nog voldoen is. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: